Lietošanas noteikumi

Šie lietošanas noteikumi (šis “līgums”) ir juridisks līgums starp jums (“Jūs”) un UAB “Geoface” – uzņēmumu, kas dibināts saskaņā ar Lietuvas Republikas likumiem (“Uzņēmums” vai “mēs”), un līgums ir paredzēts mūsu programmatūras un visu saistīto pakalpojumu, funkciju un satura, ko piedāvā Uzņēmums (saukta arī par “Programmu”), izmantošanai.

 1. LĪGUMA UN TĀ NOTEIKUMU PIEŅEMŠANA

Rūpīgi izlasiet šo līgumu un Privātuma politiku. Izveidojot piekļuvi programmai vai izmantojot to, jūs apstiprināt, ka iepazināties ar Privātuma politiku, saprotat šī līguma noteikumus un piekrītat tos ievērot. JA NEPIEKRĪTAT ŠIEM NOTEIKUMIEM, JŪS VARAT NEPIERAKSTĪTIES PROGRAMMĀ VAI NESĀKT TO LIETOT.

Mēs varam grozīt šo līgumu ik pa laikam. Mēs paziņosim Jums pa e-pastu, izmantojot Programmu, vai iesniedzot jaunu līguma versiju, kuru varēsiet pieņemt, ja būsim veikuši izmaiņas, kuras pēc būtības maina jūsu tiesības. Turpmākā Programmas lietošana pēc Līguma atjaunināšanas apstiprinās, ka piekrītat grozītajam Līgumam.

 1. IEROBEŽOTA LICENCE PROGRAMMAI

Mēs piešķiram Jums personīgu, globālu, atsaucamu, nenododamu un neekskluzīvu licenci, lai varētu piekļūt un izmantot Programmu jebkādiem mērķiem, kas atbilst šī līguma noteikumiem.

Visas tiesības, īpašumtiesības un intereses attiecībā uz Programmā, kā arī tās tiesības, kuras nav skaidri piešķirtas šajā Līgumā, patur Uzņēmums. Ja vēlaties izmantot Uzņēmuma programmatūru, nosaukumu, preču zīmi, logotipu, domēna vārdu un/vai jebkādu citu intelektuālo īpašumu vai citu Uzņēmumam piederošo saturu, jāsaņem iepriekšēja rakstiska Uzņēmuma atļauja. Atļauju pieprasījumus var sūtīt uz adresi [email protected].

 1. PROGRAMMAS LIETOŠANA

Lai lietotu Programmu, katram lietotājam ir jāreģistrējas, aizpildot reģistrācijas formu.

Programmu varat lietot un piekļūt tai tikai likumīgiem mērķiem. Jūs nedrīkstat lietot Programmu un nedrīkstat pieslēgties tai, tostarp nepiešķirsiet tiesības jebkādām trešajām pusēm izmantot Programmu vai piekļūt tai, ja ar šādām darbībām:

 1. a) jebkādā veidā vai apjomā tiek pārkāptas mūsu tiesības, citu lietotāju vai trešo pušu tiesības, tostarp intelektuālā īpašuma tiesības, privātuma tiesības vai citas tiesības vai likumīgās intereses, vai tiesību aktu prasības, vai rodas šāda pārkāpuma risks;
 2. b) paredzēts uzdoties par citu personu;
 3. c) paredzēts sūtīt nelikumīgus vai neatļautus paziņojums, piemēram, surogātpastu vai citu nevēlamu reklāmu vai paziņojumus;
 4. d) paredzēts izmantot veidos, kas parasti ir nelikumīgi, veicina naidu, vai kā citādi ir nepiemēroti, tostarp veicina nelikumīgas darbības, diskrimināciju, aizskarošu rīcību vai neslavas celšanu;
 5. e) paredzēts izmantot Programmu jebkādā citā veidā vai nolūkā, kas nav atļauts.
 6. JŪSU SATURS

Izmantojot Programmu, varat augšupielādēt vai kā citādi padarīt pieejamu saturu, tostarp komentārus, fotogrāfijas, tekstus, lauksaimniecības informāciju u. c. (“Saturs”), un ne tikai.

Tikai jūs esat atbildīgs par Saturu, kuru augšupielādējat vai citādi padarāt pieejamu ar programmas palīdzību. Jūsu saturs nav Saturs, kuru radījām vai padarījām pieejamu mēs, vai arī trešo pušu saturs. Jūs esat atbildīgs par to, lai jūsu Saturs nebūtu nelikumīgs, nepiedienīgs, uzmācīgs, naidu veicinošs vai kā citādi neatbilstošs Saturs, tostarp nelikumīgas darbības reklamēšana.

Augšupielādējot vai citādi iesniedzot Saturu, izmantojot Programmu, apstiprināt un garantējat, ka:

 1. a) jums ir visas nepieciešamās tiesības un atļaujas, lai augšupielādētu vai citādi darītu pieejamu Saturu;
 2. b) jūsu Satura izmantošana nepārkāps vai citā veidā negatīvi neietekmēs nekādu trešo pušu tiesības, tostarp intelektuālās īpašumtiesības, privātuma tiesības, citas tiesības vai likumīgās intereses, un/vai tiesību aktu prasības.

Augšupielādējot vai citā veidā darot pieejamu Saturu Programmā vai ar tās starpniecību, jūs saprotat, piekrītat un piešķirat mums globālu, neatsaucamu, neterminētu, bezmaksas, tālāk licencējamu, nododamu licenci, lai izmantotu, modificētu, pavairotu un izplatītu jūsu Saturu, radītu atvasinātus jūsu Satura darbus, publiski rādītu vai izpildītu jūsu saturu, ciktāl tas ir saistīts ar Programmas izmantošanu un kopējo Uzņēmuma darbību, kas ir saistīta ar Programmu (tostarp Programmas uzlabošanu, mašīnapmācību un mākslīgā intelekta izmantošanu u. tml.).

Ja to neparedz šis Līgums, visus ar jūsu privātumu saistītos jūsu Satura aspektus regulē privātuma politika.

Mēs tieši neuzraugām un nekontrolējam ar Programmas starpniecību augšupielādēto vai citā veidā pieejamo Saturu. Uzņēmums neuzņemas nekādu tiešu vai netiešu atbildību, kas izriet no Satura, kurš ir augšupielādēts vai citādi padarīts pieejams, izmantojot Programmu. Taču Uzņēmums patur tiesības pārskatīt jūsu Saturu, pirms tas tiek nodots Programmai, un dzēst jebkādu Saturu jebkāda iemesla dēļ, jebkurā brīdī, bez iepriekšēja brīdinājuma, pēc saviem ieskatiem. Uzņēmumam ir tiesības izslēgt, dzēst vai paslēpt jebkādu Saturu, kas pārkāpj šo Līgumu vai piemērojamos tiesību aktus.

Ja Jums ir informācija par jebkādu Saturu, kas pārkāpj šo Līgumu vai piemērojamos tiesību aktus, sazinieties ar mums, rakstot uz [email protected].

 1. DROŠĪBA

Jūs nedrīkstat lejupielādēt, piekļūt un izmantot Programmu tā, lai ietekmētu, bojātu, apturētu vai kā citādi traucētu Programmas darbību.

Saskaņā ar šo Līgumu stingri un skaidri ir aizliegts mainīt, kopēt vai kā citādi manipulēt ar Programmas sistēmas kodu vai tās komponentiem.

 1. TREŠO PUŠU PAKALPOJUMI UN INTEGRĀCIJA

Programma var ļaut Jums piekļūt trešo pušu piedāvātajam saturam, programmām, vietnēm vai pakalpojumiem vai tos izmantot (“Trešo pušu pakalpojumi”). Šo trešo pušu izmantošanas noteikumi un privātuma politika regulē jūsu šādu pakalpojumu izmantošanu. Piemēram, nosūtot e-pastu, lai tiktu kopīgots saturs, izmantojot Google kontu, tad tiks piemēroti visi piemērojamie Google izmantošanas noteikumi un privātuma politika. Kad izmantojat trešo pušu pakalpojumus un tos izmantojat ar Programmas starpniecību, mēs neatbildam par šiem trešo pušu pakalpojumiem un mēs neapstiprinām un nedodam nekādas garantijas un apliecinājumus par šādu trešo pušu pakalpojumiem.

 1. ATTEIKŠANĀS NO GARANTIJĀM

Uzņēmums kontrolē un pārvalda Programmu no dažādām vietām, taču neapstiprina, ka Programma ir piemērota un to var izmantot visās vietās. Programma vai noteiktas tās funkcijas var nebūt pieejamas jūsu vietā, vai arī tās var atšķirties.

PROGRAMMA IR PIEEJAMA TĀDA, “KĀDA IR” UN TĀDA, “KĀDA IR PIEEJAMA” UN IR PIEDĀVĀTA BEZ JEBKĀDIEM PAZIŅOJUMIEM, APSTIPRINĀJUMIEM VAI JEBKĀDA RAKSTURA SKAIDRĀM VAI NETIEŠĀM GARANTIJĀM, TOSTARP, BET NE TIKAI, PAREDZĒTAJĀM ĪPAŠUMTIESĪBĀM, BOJĀJUMU NEESAMĪBU, PIEMĒROTĪBU TIRDZNIECĪBAI, GARANTIJĀM UN JEBKĀDĀM CITĀM PAREDZAMĀM GARANTIJĀM, KAS IR SAISTĪTAS AR TIRDZNIECĪBU UN IZMANTOŠANU, NO KURĀM ĻAUJ ATTEIKTIES LIKUMI.  UZŅĒMUMS UN TĀ DARBINIEKI, AĢENTI, PĀRSTĀVJI, PIEGĀDĀTĀJI, PARTNERI UN SATURA SNIEDZĒJI NEGARANTĒ, KA: (A) PROGRAMMA BŪS PIEEJAMA JEBKURĀ KONKRĒTĀ LAIKĀ VAI VIETĀ; (B) JEBKĀDI DEFEKTI VAI KĻŪDAS TIKS IZLABOTAS; VAI (C) PROGRAMMAS IZMANTOŠANAS REZULTĀTI ATBILDĪS JŪSU CERĪBĀM UN PRASĪBĀM. JŪS IZMANTOJAT PROGRAMMU UZ SAVU RISKU. DAŽAS VALSTIS NEPAREDZ IESPĒJU IEROBEŽOT TIEŠĀS GARANTIJAS, TĀPĒC IEPRIEKŠ MINĒTIE IEROBEŽOJUMI VAR NEATTIEKTIES UZ JUMS.

 1. ATBILDĪBAS IEROBEŽOŠANA

UZŅĒMUMS, TĀ AMATPERSONAS, DIREKTORI, AĢENTI, PARTNERI, DARBINIEKI, REKLAMĒTĀJI VAI DATU SNIEDZĒJI NEKAD NAV ATBILDĪGI NE UZ KĀDA PAMATA ATTIECĪBĀ UZ PROGRAMMAS LIETOTĀJIEM PAR JEBKĀDU TIEŠU, NETIEŠU, SPECIĀLU, PAPILDU VAI JEBKĀDA RAKSTURA KAITĒJUMU VAI ZAUDĒJUMIEM (TOSTARP, BET NE TIKAI, PAR NEGŪTIEM IENĀKUMIEM, PEĻŅU VAI DATU ZAUDĒŠANU), KAS RADĀS PROGRAMMAS LIETOTĀJIEM ĪSTENOJOT SAVU DARBĪBU VAI SAVAS SAISTĪBAS, TIEM NEPILDOT SAVAS SAISTĪBAS, PAMATOJOTIES UZ JEBKĀDIEM PAMATIEM, TIEM RODOTIES ĪPAŠUMA VAI JEBKĀDIEM CITIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS VAR RASTIES ŠĪS PROGRAMMAS LIETOŠANAS LAIKĀ UN IR JEBKĀDĀ VEIDĀ SAISTĪTI AR ŠĪS PROGRAMMAS LIETOŠANU. JEBKURĀ GADĪJUMĀ, CIKTĀL ĻAUJ PIEMĒROJAMIE LIKUMI, UZŅĒMUMA ATBILDĪBA, KAS IZRIET NO ŠIEM NOTEIKUMIEM VAI IR SAISTĪTA AR TIEM, NEPĀRSNIEDZ SUMMU, KURU JŪS SAMAKSĀJĀT UZŅĒMUMAM PAR PROGRAMMAS LIETOŠANU VAI VIENU SIMTU ASV DOLĀRU (100 USD), JA JŪS NEVEICĀT NEKĀDUS MAKSĀJUMUS UZŅĒMUMAM PAR PROGRAMMAS LIETOŠANU. CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE LIKUMI, UZŅĒMUMS VAI TREŠĀS PERSONAS, KAS NORĀDĪTAS PROGRAMMĀ, NEATBILD PAR JEBKĀDĀM TRAUMĀM, TOSTARP NĀVI, KAS IESTĀJĀS TAMDĒĻ, KA JŪS LIETOJĀT PROGRAMMU VAI LIETOJĀT TO ĻAUNPRĀTĪGI.

 1. MOBILO IERĪČU IZMANTOŠANA

Atcerieties, ka parastās jūsu operatora cenas un maksas, piemēram, maksas par teksta ziņojumiem un datiem, joprojām tiks piemērotas, ja Programmu izmantojat mobilajā ierīcē.

 1. TIESĪBU AIZSARDZĪBA

Mums nav pienākuma novērot piekļuvi Programmai vai tās lietošanu, taču mēs paturam tiesības to darīt, lai pārvaldītu un uzturētu Programmu, nodrošinātu jūsu šī Līguma ievērošanu un ievērotu spēkā esošo tiesību aktu prasības. Mēs varam atklāt nelikumīgu rīcību tiesībaizsardzības iestādēm un saskaņā ar spēkā esošo tiesvedības procesu varam sadarboties ar tiesībaizsardzības iestādēm, lai likumpārkāpēji tiktu saukti pie atbildības. Mēs paturam tiesības (bet tas nav mums pienākums) bez iepriekšēja brīdinājuma un pēc saviem ieskatiem dzēst jebkādu Programmā publicēto Saturu vai slēgt piekļuvi Programmai jebkurā laikā, ja konstatējam, ka jūsu saturs vai jūsu Programmas lietošana nav pieņemama vai pārkāpj šo Līgumu.

Uzņēmums neuzņemas nekādu atbildību pret Programmas lietotājiem, jebkuru citu personu vai subjektu par iepriekš norādītajām darbībām vai bezdarbību.

 1. PROGRAMMAS IZMAIŅAS

Laiku pa laikam un bez iepriekšēja brīdinājuma mēs varam mainīt, paplašināt un uzlabot programmu. Jebkurā brīdī mēs varam pārtraukt Programmas daļas vai visas Programmas darbību vai selektīvi izslēgt noteiktas Programmas funkcijas. Pati par sevi jūsu Programmas izmantošana nav pietiekams pamats un nedod tiesības uz turpmāko Programmas nodrošināšanu vai pieejamību Jums. Jebkāda Programmas vai jebkādu konkrētu funkciju modificēšana vai izņemšana tiks veikta tikai pēc mūsu ieskatiem un bez saistībām vai atbildības pret Jums.

 1. IZBEIGŠANA UN NOTEIKUMU DARBĪBA PĒC IZBEIGŠANAS

Jebkurā brīdī mēs varam apturēt vai izbeigt jūsu licenci vai piekļuvi Programmai jebkāda iemesla dēļ, piemēram, ja pārkāpjat jebkādus būtiskus šī Līguma noteikumus vai radāt zaudējumus, risku vai iespējamas juridiskas sekas mums vai citiem lietotājiem.

Izbeigšanas gadījumā Līguma noteikumi, kuriem pēc savas būtības būtu jāturpina darboties pēc izbeigšanas, paliek spēkā, tostarp neierobežota atteikšanās no garantijām, strīdu risināšana, zaudējumu atlīdzināšana, Programmas licenču ierobežojumi un atbildības ierobežošana.

 1. NODOŠANA

Jums nav tiesību nodot jebkādas savas tiesības un saistības, kas izriet no šī Līguma, nevienai trešajai pusei bez iepriekšējas mūsu rakstiskas piekrišanas. Visas savas tiesības un pienākumus saskaņā ar šo Līgumu mēs varam nodot, ja tiek nodota Programma vai mūsu tiesības uz Programmu, vai gadījumos, kad notiek apvienošanās, iegāde, uzņēmumu restrukturizācija, aktīvu pārdošana, paziņojot Jums par šādu nodošanu.

 1. STRĪDU RISINĀŠANA

Jebkādus strīdus, kas izriet no šī Līguma, regulē Lietuvas Republikas likumi, neņemot vērā tā pretrunīgos noteikumus. VISI STRĪDI SAISTĪBĀ AR ŠO LĪGUMU JĀRISINA ATTIECĪGĀ LIETUVAS REPUBLIKAS TIESĀ SASKAŅĀ AR LIETUVAS REPUBLIKAS LIKUMIEM.

 1. CITI NOTEIKUMI

Ja kāda iemesla dēļ tiesa vai cita kompetentā iestāde nolemj, ka kāds no šī Līguma noteikumiem vai tā daļa nav pildāma, šis noteikums jāpilda maksimāli atļautā apjomā, savukārt pārējā šī Līguma daļa turpina būt spēkā pilnā apjomā.

 1. SAZINIETIES AR MUMS

Ja jums ir kādas piezīmes vai jautājumi par kādu pakalpojumu daļu vai jebkuru šī Līguma daļu, lūdzam  sazināties ar mums, rakstot uz [email protected]

Atjaunošanas datums: [2021-03-18]