Naudojimosi sąlygos

„Geoface“ programos naudojimo sąlygos ir taisyklės

 

BENDROSIOS NUOSTATOS

 • „Geoface“ programos naudojimo sąlygos ir taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato „Geoface“ programos naudojimosi sąlygas bei terminus.
 • Klientas patvirtina savo sutikimą su šiomis naudojimosi Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis paspausdamas „Sutinku“.

 

SĄVOKOS

Paslaugų teikėjas UAB „Geoface“, įmonės kodas: 304781617, buveinės adresas: Karaliaus Mindaugo pr. 37, Kaunas. Adresas korespondencijai: Brastos g. 14, Kaunas.
Programa „Geoface“ programa, skirta mobiliosios programos, programos naudojamų serverių, tokiuose serveriuose saugomų kompiuterio failų ir visų susijusių paslaugų, funkcijų ir turinio naudojimui.
Klientas fizinis arba juridinis asmuo įsigyjantis ir naudojantis Programa.
Programos prenumeratos planas Programos naudojimosi planas, kuris yra nurodytas Programos aplinkoje ir/ar svetainėje.
Privatumo politika Svetainėje ir/ar Programoje patalpintas dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir saugojimo taisyklės, taikomos lankantis svetainėje, bei duomenų subjektų teisės ir jų įgyvendinimo tvarka, taikoma duomenų valdytojų. Su Privatumo politika privaloma susipažinti registruojantis Programoje ir vėliau pakartotinai bet kuriuo metu: https://www.geoface.com/lt/privacy-policy/.
Licencija Paslaugų teikėjo leidimas Klientui naudotis Programa tokiu būdu ir tokiomis sąlygomis, kaip numatyta šiose Taisyklėse.
Svetainė tai duomenų valdytojo valdomas tinklalapis https://www.geoface.com/lt/
Taisyklės šios naudojimosi Svetaine ir Programa taisyklės ir sąlygos, kurios apibrėžia Svetainės bei Programos teikiamus funkcionalumus, suteikiant sąlygas įsigyti Programos prenumeratos planą, naudotis Programos teikiamas privalumais.

 

NAUDOJIMOSI PROGRAMA SĄLYGOS

 • Programa yra skirta užsiregistruoti ir naudotis asmenims ne jaunesniems nei 18 metų amžiaus, kaip tai suprantama pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.5 straipsnį.

 

LICENCIJOS

 • Klientui yra suteikiama pasaulinė, asmeninė, neišimtinė, atšaukiama, neperleidžiama ir neišimtinė licencija naudotis Programa šiose Taisyklėse numatyta tvarka.

 

PASLAUGŲ TEIKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

 • Paslaugos teikėjas užtikrina tinkamą Programos funkcionavimą, taip pat siekia, kad Programa veiktų nepertraukiamai ir be gedimų.
 • Paslaugų teikėjas užtikrina, kad atvejais, kai Klientu laikomas fizinis asmuo, mokėjimų vykdymo tikslu bus tvarkomi Kliento vardas, pavardė, unikalus užsakymo numeris, sąskaitos numeris. Elektroninio mokėjimo sistemai bus perduodamas unikalus užsakymo numeris ir mokėtina suma. Platesnė informacija apie asmens duomenų tvarkymą bei Kliento, kaip duomenų subjekto, teises pateikiama Paslaugos teikėjo internetiniame puslapyje patalpintoje Privatumo politikoje.
 • Paslaugos teikėjas turi teisę statistikos stebėjimo bei Programos funkcionalumo vystymo tikslu naudoti Kliento į Programą suvestus duomenis, kurie toliau tvarkomi anonimizuotu formatu, be galimybės identifikuoti Klientą.
 • Paslaugos teikėjas turi pilną teisę bet kada nepranešęs Klientui keisti Programą, jos funkcijas, teikiamas paslaugas, Programos pavadinimą ir (arba) interneto domeną, kuriuo Programa pasiekiama, bet kokį Programos turinį ar jo dalį. Klientas supranta ir sutinka, kad Paslaugos teikėjas nebus laikomas atsakingas už jokius tokiais ir kitais panašiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Klientui.
 • Paslaugos teikėjas turi teisę be atskiro pranešimo Klientui pasitelkti trečiuosius asmenis bet kokiems veiksmams, susijusiems su šiomis Taisyklėmis, atlikti, taip pat tretiesiems asmenims perleisti savo teises bei pareigas, kylančias iš šių Taisyklių ar dalį jų.
 • Paslaugos teikėjas turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo nutraukti Programos veiklą, savo nuožiūra valdyti ir tvarkyti Programą.
 • Paslaugos teikėjas pasilieka teisę bet kada be išankstinio įspėjimo nutraukti arba apriboti Kliento priėjimą prie Svetainės arba Programos, jeigu, tai yra privaloma Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų numatytais atvejais arba vykdant kompetentingos valdžios institucijos reikalavimus, siekiant apginti Paslaugos teikėjo ar trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus, atlikti techninės priežiūros, Svetainės atnaujinimo darbus.
 • Paslaugų teikėjas turi teisę naudoti Programoje įkeltą turinį visa apimtimi, įskaitant jį naudoti, modifikuoti, dauginti bei platinti.

 

KLIENTO TEISĖS IR PAREIGOS

 • Registruodamiesi ir atnaujindami savo profilį pateikti visą teisingą informaciją.
 • Saugoti savo slaptažodį ir pasikeisti jį faktinio ar įtariamo piktnaudžiavimo atveju.
 • Naudotis Programa taip, kad nepažeistų galiojančių teisės aktų.
 • Įkelti ar kitaip padaryti prieinamą tam tikrą teisėtą turinį, įskaitant bet tuo neapsiribojant, komentarus, nuotraukas, tekstus, žemės ūkio informaciją.
 • Nepažeisti jokių trečiųjų asmenų šalių teisių, įskaitant intelektinių nuosavybės teisių.
 • Įkeldamas ar kitaip pateikdamas turinį Programoje Klientas sutinka ir suteikia Paslaugos teikėjui ir/ar susijusioms bei dukterinėms įmonėms pasaulinę, neatšaukiamą, nemokamą, neribotą, apmokėtą, sublicencijuojamą, perleidžiamą licenciją naudoti, modifikuoti, dauginti bei platinti turinį, gaminti išvestinius turinio kūrinius, viešai juos rodyti.

 

MOKAMOS PASLAUGOS

 • Programa yra mokama, išskyrus išimtis nurodytas šiose Taisyklėse. Programos prenumeratos planai bei jų naudojimosi tvarka yra nurodyta Svetainėje ir/arba Programos aplinkoje. Esant poreikiui, Klientas turi teisę atsisiųsti sąskaitą už suteiktas paslaugas Programos aplinkoje.
 • Kiekvienam esamam ir naujam klientui prisijungus prie Programos aktyvuojamas 30 kalendorinių dienų nemokamas Programos naudojimas. Pasibaigus šiam terminui Klientas informuojamas apie nemokamą Programos naudojimosi pasibaigimą ir Klientas privalo pasirinkti vieną iš Programos prenumeratos planų, priešingu atveju Programos naudojimo galimybės Klientui bus apribotos ir jam bus suteikiama galimybė naudotis tik nemokamu planu, kaip jis yra apibrėžiamas Programos aplinkoje ir/ar Svetainėje. Aiškumo dėlei, Klientas yra informuojamas, kad Programa automatiškai parenka žemės plotą (100 hektarų), kuris papuola į nemokamo plano apimtį. Klientas pats savarankiškai žemės ploto pasirinkimo galimybės neturi.
 • Klientas supranta ir sutinka, kad mokamos paslaugos, įskaitant paslaugų pratęsimą, gali būti teikiamos tik po to, kai Klientas sumoka Paslaugos tiekėjui už Programos prenumeratos planą Programos aplinkoje ir/ar Svetainėje nurodyta tvarka. Mokėjimas vykdomas per elektroninio mokėjimo sistemą „NeoPay“, kuri yra integruota į Programos sistemą. Kliento kortelės duomenys nėra išsaugomi ir automatiniai nuskaitymai nevyksta.
 • Klientas yra informuotas, kad elektroninio mokėjimo sistemai yra perduodamas tik unikalus užsakymo numeris ir mokėtina suma, kitus mokėjimui įvykdyti asmens duomenis Klientas pateikia savarankiškai.
 • Kliento sumokėti pinigai už Programos prenumeratos planą nėra grąžinami, nes laikoma, kad Klientas yra atsiskaitęs už pasirinktą Programos prenumeratos planą ir netenka teisės atsisakyti tokios paslaugos nutraukimo.
 • Klientas turi teisę bet kada pakeisti pasirinktą Programos prenumeratos planą į didesnį Programos prenumeratos planą Programos aplinkoje. Aiškumo dėlei, Klientas neturi papildomai mokėti už pasirinktą didesnį Programos prenumeratos planą, tačiau jam/jai proporcingai mažinamas naujai pasirinkto Programos prenumeratos plano naudojimosi laikotarpis (dienų skaičius), apie kurį Klientas yra informuojamas savo Programos paskyroje.
 • Apribojus ar sustabdžius Kliento galimybę naudotis mokamomis paslaugomis ar Klientui negavus ar laiku negavus mokamų paslaugų dėl kitų priežasčių nei Kliento įvykdytas šių Taisyklių pažeidimas, Paslaugų tiekėjas, Kliento prašymu, įsipareigoja pratęsti mokamų paslaugų teikimą Klientui tam laikotarpiui, kurį nebuvo teikiamos mokamos paslaugos, arba neatlygintinai suteikti mokamas paslaugas, analogiškas nesuteiktoms mokamoms paslaugoms.

 

INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

 • Paslaugų teikėjas pasilieka visas intelektinės nuosavybės teises į Programą, įskaitant jos turinį pagal šias Taisykles ir galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.
 • Intelektinės nuosavybės teisės yra saugomos visame pasaulyje, draudžiama platinti, keisti, kopijuoti, naudoti komercinei veiklai, talpinti, skelbti Programos, įskaitant jos turinio informaciją, apimant grafiką, tekstą ar kitokį Programos turinį (jos komponentus ir/ar kodą). Visi prekių ir/arba paslaugų ženklai naudojami Programoje yra Paslaugos teikėjo nuosavybė arba Paslaugos teikėjas juos naudoja teisėtu pagrindu.
 • Intelektinių nuosavybės teisių pažeidimas laikomas Taisyklių esminiu pažeidimu ir suteikia Paslaugų teikėjui teisę bet kada be išankstinio įspėjimo nutraukti arba apriboti Kliento priėjimą prie Svetainės ir/arba Programos.

 

ATSAKOMYBĖ

 • Klientas yra visiškai atsakingas už pateiktų patvirtinimų, duomenų bei dokumentų teisingumą, jų turinio atitikimą Taisyklėms ir Lietuvos Respublikos teisės aktams. Jei Klientas pateikia melagingus patvirtinimus, netikslius duomenis, negaliojančius dokumentus, Paslaugų teikėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Kliento Paslaugų teikėjo patirtų nuostolių atlyginimo visa apimtimi.
 • Nesilaikydamas Taisyklių, Klientas prisiima riziką dėl atsiradusių padarinių ir įgyja pareigą atlyginti Paslaugų teikėjo bei trečiųjų asmenų patirtus tiesioginius ir/ar netiesioginius nuostolius.
 • Paslaugų teikėjo atsakomybė ribojama maksimaliu Prenumeratos plano dydžiu.

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 • Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
 • Taisyklėse ir (ar) bet kuriame Taisyklių priede neaptarti klausimai sprendžiami vadovaujantis galiojančiomis teisės aktų nuostatomis.
 • Visi tarp Paslaugų teikėjo ir Kliento kilę nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų būdu. Klientas turi teisę kreiptis į teismą teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu nesutinka su Paslaugos teikėjo atsakymu arba yra jo negavęs per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo ir/ar skundo pateikimo dienos.
 • Klientas prašymą ir/ar skundą dėl Programos, Taisyklių ir/ar kitais susijusiais klausimais privalo pateikti Paslaugos teikėjui Programoje aplinkoje nurodytais komunikacijos kanalais.
 • Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles, teikimo sąlygas, įkainius, Prenumeratos planus, sutarties terminui baigiantis informuoti Klientą jo Programos paskyroje ir/arba Svetainėje.
 • Pakeitus šias Taisykles, Kliento prieiga prie Programos ribojama tol, kol Klientas nepatvirtina, kad susipažino su pakeistomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis.
 • Klientas neturi teisės perduoti jokių savo teisių ir įsipareigojimų pagal šias Taisykles jokiai trečiajai šaliai be išankstinio Paslaugų teikėjo rašytinio sutikimo. Visas teises ir pareigas, informaciją (įskaitant asmens duomenis) Paslaugų teikėjas gali perduoti trečiajam asmeniui, įskaitant bet kuriai susijusiai ar dukterinei įmonei, laikantis teisės aktų reikalavimų, be iš ankstinio Kliento sutikimo. Paslaugų teikėjas apie tokį teisių ir pareigų perdavimą iš anksto informuos Klientą.
 • Programoje gali būti naudojamos nuorodos į kitas interneto svetaines, kurios priklauso arba yra administruojamos kitų šalių. Taisyklės nėra taikomos tokioms trečiųjų asmenų svetainėms ir Paslaugų teikėjas neteikia jokių garantijų ir pareiškimų dėl tokių trečiųjų šalių paslaugų. Klientas prisiima pilną atsakomybę už naudojimąsi tokiomis trečiųjų asmenų svetainėms.
 • Programa ar tam tikros jos funkcijos gali būti neprieinamos Kliento vietovėje, valstybėje arba jos gali skirtis.
 • Visi priedai, įskaitant privatumo politika, laikomi šių Taisyklių neatskiriama dalis.

 

Galiojanti suvestinė redakcija: 2023 m. balandžio 3d.